o projekcie

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt stypendialny „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa.

 

Projekt realizowany jest przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Udział w projekcie mogą wziąć:

- uczestnicy studiów doktoranckich lub

- inne osoby niż uczestnicy studiów doktoranckich, które posiadają wszczęty przewód doktorski,

kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na:

- uczelniach posiadających swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mogących nadać stopień naukowy doktora w danej dyscyplinie nauki lub,

- innych uczelniach/placówkach naukowych, które mogą nadać stopień naukowy doktora w danej dyscyplinie nauki o ile posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu art. 25 kc).

 

Podstawowe warunki ubiegania się o stypendium:

- uzyskiwanie znacznych postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

- nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) szczególnie w celu opracowania nowych materiałów lub istotnego ulepszania istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych.

 

Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów dostępnym w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Stypendia naukowe w wysokości 30000,00 zł na rok akademicki 2009/2010, tj. okres 10 miesięcy, otrzyma 55 doktorantów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów rankingowych. Stypendium nie podlega rozliczeniu.

 

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach naboru wniosków na rok akademicki 2009/2010 upływa  23 października 2009 r.

 

Wnioski należy wypełnić w Generatorze Wniosków (program on-line) zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i załączników, a następnie złożyć w Punktach Przyjmowania Wniosków:

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Kopernika 1, pok. 209A, 85-074 Bydgoszcz, dla doktorantów z UKW,

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, pok. 117, 85-225 Bydgoszcz, dla doktorantów z UTP,

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, pok. 408 (Rektorat), 87-100 Toruń, dla doktorantów z UMK,

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. Jagielońska 13-15, budynek A, pok. 9, 85-067 Bydgoszcz, dla doktorantów z UMK Collegium Medicum,

- Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 112A (z podaniem następujących danych adresata na kopercie: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), dla doktorantów z innych uczelni niż UMK, UKW, UTP.

 

UWAGA! Obowiązuje data wpływu dokumentów do Punktu Przyjmowania Wniosków.