aktualności

Informujemy, że uchwałą nr 91/1593/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniony został Regulamin rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”.

Zmiana polegała na usunięciu słowa „brutto” z treści:

- §1 ust. 6 i §4 ust. 2 wyżej cytowanego Regulaminu oraz

- §1 ust. 1 i §2 ust. 1 umowy stypendialnej w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu.

Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Zmiana w zapisach Regulaminu oraz umowy stypendialnej została dokonana po otrzymaniu stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, która zarekomendowała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce pod warunkiem dokonania wyżej wskazanych zmian w dokumentach projektu.

Informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, są wolne od podatku dochodowego.

Informujemy, że Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obecnie oczekuje na ostateczne stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zatwierdzenia przyznawania stypendiów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”.