aktualności

Informujemy, że po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ustalono, że ilekroć w ramach Priorytetu VIII Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest mowa o przedsiębiorstwie (i pracownikach przedsiębiorstw) oznacza to przedsiębiorcę (i jego pracowników) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL. W związku z powyższym ilekroć w ramach projektu jest mowa o przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

Dodatkowo informujemy, że pomocnicza definicja przedsiębiorstwa znajduje się w art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Jest to informacja tylko pomocnicza, na potrzeby projektu obowiązuje definicja w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).