aktualności

Stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego stypendium

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Poniżej przedstawiamy decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zasady przyznawania stypendium zostały zatwierdzone) co skutkuje zwolnieniem stypendium od podatku dochodowego.

Informujemy że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 28.02.2010r., przekaże  Państwu PIT 11 oraz kserokopie decyzji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, na podstawie której mogą Państwo ubiegać się o zwrot potrąconego podatku.